Um leschten Kongress vun der Federatioun zu Fréiseng (organiséiert vum DT Helleng) gouf den DT Miedernach zréckbehale fir am Fréijoer 2018 den nächsten Kongress auszeriichten. D’Organisatioun iwerhëllt jo d’Federatioun, den jeeweilegen Veräin muss natierlech fir d’Opriichten vun Still, Dëscher, a.s.w. suergen.

Dat wichtegst um Kongress ass natierlech d’Iessen an d’Gedrénks, wou sech den ausriichtenden Veräin  eng Klengegkeet fir an déi eegen Täsch kann verdéngen. Haalt iech dëst Evenement ob jidder Fall mol am Hannerkapp, et wäert nämlech do all Hand gebraucht ginn fir ze hëllefen.