Tom Herschbach / Secrétaire
7A rue de Diekirch
L-7661 Medernach
Tel: 621156193 / 837314
Mail: tomh@pt.lu

Bei Froen, Problemer oder soss Ureegungen an Iddien huet eisen Sekretär ëmmer een oppent Ouer. Kontaktéier hien am Beschten per Mail oder iwwert eisen Formular, hien wäert sech dann bei dir mellen soubal hien Zäit fënnt. A ganz dréngenden Fäll  kanns du him och gären uruffen.